اداره کل امور اداری و مالی
جستجو
وظايف دفتر

« شرح وظايف و مسئوليتهاي اداره كل امور اداري و مالي »


1- مطالعه ، تهيه و تدوين برنامه توسعه منابع انساني استانداري( ميان مدت و كوتاه مدت)
2- ارتباط ، تعامل و پيگيري هاي لازم در خصوص برنامه و بودجه سالانه استانداري ، اعتبارات ، تخصيص ها ، تهيه و تنظيم موافقت نامه ها از طريق وزارت كشور و سازمان مديريت و نظارت راهبردي رياست جمهوري
3- ارتباط ، تعامل و پيگيري هاي لازم با وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در خصوص برنامه ريزي و توسعه منابع انساني و تشكيلات استانداري
4- سازماندهي منابع انساني متناسب با ساختار تشكيلاتي استانداري و فرمانداري هاي تابعه
5- ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان استانداري و فرمانداري هاي تابعه
6- انجام امور مربوط به توانمند سازي كاركنان با محوريت آموزش و بهسازي منابع انساني
7- تهيه و تنظيم وظايف و پستهاي سازماني استانداري و فرمانداريهاي تابعه و پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تائيد.
8- انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه در حدود اختيارات قانوني تفويض شده .
9- انجام امور تشكيلات از جمله برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني استانداري و فرمانداري ها و برآورد اعتبار مورد نياز
10- انجام فعاليتهاي مربوط به بهبود روش ها و فرايند انجام كار در استانداري و واحدهاي سازماني تابعه .
11- انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه در حدود اختيارات تفويض شده .
12- اقدام در تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي و تهيه خلاصه پرونده كاركنان استانداري .
13- اقدام دراجراي مقررات انضباط اداري كاركنان استانداري .
14- تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان استانداري در حدود قوانين و مقررات مربوط .
15- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برنامه ريزي نيروي انساني و پيگيري تشكيل كميته مربوطه .
16- تهيه و صدور احكام انتقال ، انتصابات و مأموريت مستخدمين در حوزه استانداري بر اساس قوانين و مقررات .
17- بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي ، بازنشستگان و موظفين استانداري .
18- انجام فعاليتهاي مربوط به عقد قرارداد و نحوه هزينه كرد آن .
19- تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا ( اعم از مستمر يا غير مستمر ) در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه .
20- تهيه ،تنظيم و پيش بيني بودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه .
21- تهيه و ارائه گزارشات عملكردي از ميزان جذب، تخصيص و هزينه كرد برنامه هاي بودجه اي و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي استانداري و همچنين مشكلات و نارسايي ها و كسورات و بدهي هاي سنوات قبل
22- ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و فرمهاي مربوط به بودجه استانداري و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظيم ، تكميل و اعاده آنها .
23- بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با توجه به طرحها و برنامه هاي مربوط .
24- نظارت بر بودجه عملياتي و ارزشيابي و تحليل از عملكرد بودجه استانداري از طريق اخذ مستمر گزارش هاي مالي و صورت عملكرد هزينه هاي قطعي از واحدها و تجزيه و تحليل هزينه ها و در مقايسه با اعتبارات مصوب و تخصيصي .
25- بازديد از طرح هاي عمراني استانداري و رصد ميزان پيشرفت پروژه ها و جذب اعتبارات
26- ثبت و نگهداري تمامي آمار و اطلاعات پرسنلي بر اساس بر احكام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاري استانداري .
27- تهيه و تنظيم اعتبارات مالي بر حسب برنامه ، فعاليت و عمليات .
28- دريافت بودجه مصوب و تفكيك اعتبارات تصويبي بين برنامه ها و فعاليتهاي مختلف استانداري در قالب مواد هزينه و پيگيري تخصيصي اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه .
29- ايجاد تمهيدات وتسهيلات لازم به منظور تأمين رفاه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه .
30- نظارت بر حسن انجام امور دبيرخانه ، از قبيل دريافت ، ثبت ، توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره ، بايگاني اسناد ، امور مربوط به ماشين نويسي و امور چاپ و انتشارات تكثير اوراق اداري.
31- تفكيك و ارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوط و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در جريان امور. ( دبيرخانه )
32- انجام امور مربوط به معاملات (مزايده، مناقصه، انعقاد قرارداد و ...) در استانداري و واحدهاي تابعه.
33- نگاهداري دفاتر اعتبارات و تأمين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه .
34- انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده .
35- تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوط .
36- تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري .
37- اقدام در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست هاي صادر شده .
38- انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده .
39- رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.
40 – تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط .
41- نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم .
42- نيازسنجي، برنامه‌ريزي و تامين اموال و لوازم مورد نياز استانداري و واحدهاي تابعه شامل (ساختمان، ماشين‌آلات، اثاثيه و ملزومات اداري) طبق مقررات و در حدود اعتبارات مالي.
43- نظارت بر نحوه خريد و توزيع لوازم و ابزار و وسايل مورد نياز واحدهاي تابعه مالي.
44- انجام امور مربوط به خدمات ، پشتيباني و تاسيسات استانداري و واحدهاي تابعه و نظارت بر نحوه كار آنها از نظر مالي – اداري.
45- تهيه و تنظيم آخرين وضعيت موجودي انبار و نگاهداري حساب و اسناد خريد .
46- انجام امور مخابراتي ، روشنائي و تأسيسات و برنامه كار خدمتگزاران ، رانندگان و نگهبانان و برنامه كشيك در غير ساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آنها .
47- مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير موارد ايمني و حفاظتي
48- مراقبت ونگهداري وسائط نقليه و انجام امور مربوط به حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه .
49- نظارت بر امور عامل ذيحسابي ، تنخواه گردان و اموركارپردازي استانداري
50- انجام امور امين اموالي از جمله تنظيم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غيرمصرفي و وضعيت اسناد و املاك استانداري
51- نظارت و صورت برداري از اموال زائد و اسقاط و جمع آوري آن
52- بررسي و نظارت بر حساب كليه اموال منقول و غير منقول استانداري
53-مديريت هزينه ها و ارائه راهكارهاي عملياتي جهت صرفه جويي در هزينه ها
54- انجام امور دبيرخانه اي شوراي اداري استان .


 

1395/01/15

نشاني: سمنان- بلوار بسيج - استانداري سمنان- اداره كل امور اداري و مالي    تلفن :2129164 و 2129165 و 33443574  دورنگار : 33436335

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل امور اداری و مالی استانداری سمنان می باشد.
Powered by DorsaPortal